LD-Consult maakt gebruik van algemene voorwaarden.

We streven ernaar om hier nooit op terug te hoeven vallen. Maar wij mensen zijn nu eenmaal vatbaar voor misverstanden; ook leven wij in een wereld vol wetten en regels. Daarom is het goed om te weten op welke basis wij serieuze afspraken met elkaar maken.

Algemene voorwaarden LD-Consult

Artikel 1 Begripsomschrijving

1.1.a. Opdrachtnemer: LD-Consult, gevestigd te Alphen aan den Rijn, handelsregister nummer 57959439 (Kamer van Koophandel te Gouda), als eenmanszaak uitgeoefend door ir. S. Langerveld te Alphen aan den Rijn (Binkhorst 23, 2402 MD). Dit adviesbureau heeft als doel het geven van adviezen dan wel het uitvoeren van werkzaamheden over onderwerpen op de gebieden van ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, planschadevergoeding en nadeelcompensatie, al dan niet in samenwerking met beoefenaren van andere vrije beroepen. Deze activiteiten betreffen in het bijzonder:
– Advisering over ruimtelijke effecten van vestiging en uitoefening van bedrijven en andere functies in landelijke en stedelijke gebieden.
– Adviseren over en voeren van bestemmingsplan- en handhavingsprocedures.
– Adviseren over en voeren van procedures ter verkrijging van planschadevergoeding en nadeelcompensatie.
– Begeleiding en vertegenwoordiging van bedrijven en particulieren in hun overleg met overheden over vestiging of uitbreiding van bedrijfs- of andere functies.

1.1.b. Opdrachtgever: elke (groep van) natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en), al dan niet in de uitoefening van enig beroep of bedrijf, die opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van enige werkzaamheid op het gebied van omgevingsrecht, in het bijzonder ruimtelijke ordening – inclusief het beleid dat op basis hiervan of met gebruikmaking hiervan is opgesteld door overheid en/of andere instanties – en het verkrijgen van een vergoeding van planschade en van nadeelcompensatie.

1.1.c. Opdrachten: alle overeenkomsten die tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand komen, hieronder begrepen aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten.

1.1.d. Derde: elke (groep van) natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en), al dan niet in de uitoefening van enig beroep of bedrijf, die geen partij is bij de opdracht.

1.1.e. Initiatiefnemer: elke (groep van) natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en), al dan niet in de uitoefening van enig beroep of bedrijf, die een planologische maatregel of wijziging bewerkstelligd heeft of tracht te bewerkstelligen.

1.1.f. Schadevergoedingplichtige: het bestuursorgaan (of de bestuursorganen) dat (die) wettelijk gehouden is (zijn) de als gevolg van één of meer van zijn (hun) besluiten door opdrachtgever te lijden dan wel geleden planschade geheel of gedeeltelijk te vergoeden dan wel door opdrachtgever geleden nadeel te compenseren, ongeacht of deze vergoeding respectievelijk compensatie door dit bestuursorgaan (of deze bestuursorganen) kan worden verhaald op enige (groep van) natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) die op enigerlei wijze bij de uitvoering van deze besluiten zijn betrokken.

1.1.g. Planschadevergoeding: het ten gevolge van een planologische maatregel als bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet of de Tracéwet door schadevergoedingplichtige aan opdrachtgever als schadevergoeding of tegemoetkoming in de schade – hetzij rechtstreeks hetzij via opdrachtnemer – uit te betalen of uitbetaalde bedrag, inclusief de door schadevergoedingplichtige verschuldigde wettelijke rente.

1.1.h. Nadeelcompensatie: vergoeding van of tegemoetkoming in de schade door schadevergoedingplichtig bestuursorgaan die opdrachtgever lijdt (of naar verwachting zal lijden) als gevolg van de rechtmatige uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid of taak door dat bestuursorgaan.

1.2. De in deze algemene voorwaarden weergegeven begrippen hebben, voor zover hiervan in lid 1 een definitie is opgenomen, de betekenis die overeenstemt met deze definitie, tenzij uitdrukkelijk anders in deze algemene voorwaarden is aangegeven.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Onderhavige algemene voorwaarden (hierna: de algemene voorwaarden) zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens afwijkingen van deze voorwaarden die door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

2.2. Opdrachtnemer en opdrachtgever komen uitdrukkelijk overeen dat de algemene voorwaarden tussen opdrachtnemer en opdrachtgever de toepasselijkheid uitsluiten van eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden en bedingen, van welke aard dan ook. De in de vorige zin bedoelde uitsluiting geldt tevens indien in de door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden of bedingen voorrang is bedongen.

Artikel 3 Totstandkoming en continuering overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever mondeling of schriftelijk opdracht heeft gegeven en opdrachtnemer deze opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

3.2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten en/of feitelijke handelingen die in het verlengde van of in aansluiting op de overeenkomst mondeling, schriftelijk, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend worden aangegaan en/of worden verricht in het verlengde van of in aansluiting op de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid.

3.3. Aanvaarding van een opdracht vindt slechts plaats met uitsluiting van artikel 7:404 en artikel 7:409, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek. Bij de uitvoering van de overeenkomst kunnen eventuele medewerkers en derden worden betrokken.

3.4. De opdracht eindigt niet door het faillissement van de opdrachtgever of de van toepassing verklaring van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op de opdrachtgever.

3.5. Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren.

3.6. Opdrachtnemer behoudt zich in bestuursrechtelijke procedures uitdrukkelijk het recht voor niet elk rechtsmiddel uit te putten. Dit betekent onder andere dat opdrachtnemer niet gehouden is bezwaar te maken tegen elk deel van een planologische maatregel die van nadelige invloed kan zijn op de positie van opdrachtgever. Ook is opdrachtnemer niet gehouden beroep of hoger beroep in te stellen.

Artikel 4 Wijziging

4.1. Een door opdrachtgever gewenste wijziging van en/of aanvulling op enige bepaling in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst, heeft slechts gelding voor zover de bedoelde wijziging en/of aanvulling uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard is door opdrachtnemer.

4.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever ten minste 2 weken voor de inwerkingtreding van de wijziging in kennis van het voornemen tot wijziging van de algemene voorwaarden.

4.3. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de door opdrachtnemer voorgestane wijziging van de algemene voorwaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen 7 werkdagen na de in lid 4.2 genoemde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. De overeenkomst eindigt op het moment van inwerkingtreding van de wijziging. Opdrachtnemer is evenwel gerechtigd betaling te vorderen van door
opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de overeenkomst gemaakte dan wel te maken kosten die voortvloeien uit (een) (rechts)handeling(en) die reeds voor het moment van beëindiging verricht was/waren.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, indien en voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd.

5.2. Indien uitvoering van een opdracht door opdrachtnemer leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het maximum bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer voor de uitvoering van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere uitvoeringstijd hebben dan een half jaar, is deze aansprakelijkheid verder beperkt tot het bedrag dat maximaal kan worden gedeclareerd over de laatste zes maanden voorafgaande aan de schriftelijke aansprakelijkheidsstelling door of vanwege de opdrachtgever.

5.3. Het bepaalde in lid 5.2 geldt ook voor het geval opdrachtnemer aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, dan wel voor het niet volledig of niet tijdig overbrengen en/of ontvangen van een e-mailbericht.

5.4. Schadeclaims van opdrachtgever dienen, op straffe van verval van iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer, uiterlijk binnen drie maanden na factuurdatum, of zoveel eerder na het moment dat opdrachtgever de schade had kunnen ontdekken, schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is.

5.5. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om, zoveel als mogelijk, de door opdrachtgever geleden schade ongedaan te maken of te beperken, ook al is de overeenkomst voortijdig beëindigd als bedoeld in artikel 11 van deze algemene voorwaarden.

5.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van enige derde(deskundige) en de in verband daarmee door opdrachtnemer te maken kosten, welke aanspraken voortkomen uit of samenhangen met de (uitvoering van de) overeenkomst en/of enige door opdrachtnemer ingevolge de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheid en/of handeling.

Artikel 6 Inschakeling derden

6.1. Het staat opdrachtnemer vrij om opdrachten uit te voeren door inschakeling van derden. De keuze van de in te schakelen derde zal gebeuren met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid en, waar mogelijk en in redelijkheid wenselijk, in overleg met de opdrachtgever.

6.2. Opdrachtgever kan opdrachtnemer niet verplichten een (bepaalde) derde(deskundige) in te schakelen.

6.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden die hij in het kader van de uitvoering van de opdracht heeft ingeschakeld.

6.4. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om door derden bedongen algemene voorwaarden (met eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen) te aanvaarden, ook voor en namens opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van die derden in verband met claims van opdrachtgever jegens die derden.

Artikel 7 Tarieven en declaraties

7.1. De honorering van de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden geschiedt volgens uurtarief. In het kader van een planschade- en/of nadeelcompensatieprocedure bestaat het honorarium bovendien uit een vast percentage van de toegekende planschadevergoeding of nadeelcompensatie (excl. BTW), ongeacht in welke fase van de procedure de toekenning plaatsvindt.

7.2. De kosten van uitvoering van opdrachten door opdrachtnemer omvatten het honorarium en de overige kosten die voor de opdracht of opdrachtgever zijn gemaakt, zoals de kosten van ingeschakelde derden, griffierechten en (buiten)gerechtelijke invorderingskosten, met inbegrip van het inschakelen van een incassobureau, taxatiekosten, kosten van bij instanties opgevraagde documenten, reiskosten enz.

7.3. Het honorarium voor verrichte werkzaamheden en de overige kosten worden in beginsel maandelijks gedeclareerd in de vorm van voorschotnota’s, tussentijdse declaraties dan wel einddeclaraties. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen en voor voorschotnota’s 8 dagen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

7.4. Een eventueel door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte kostenbegroting is indicatief en vrijblijvend van karakter.

Artikel 8 Betaling

8.1. De uitkering van de aan opdrachtgever toegekende planschadevergoeding en/of nadeelcompensatie geschiedt op een door opdrachtnemer beheerde rekening. Over deze gelden wordt geen rente vergoed, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2. Opdrachtnemer keert binnen 14 dagen na ontvangst van de planschadevergoeding of nadeelcompensatie een bedrag aan opdrachtgever uit ter grootte van deze vergoeding of compensatie minus de aan opdrachtnemer toekomende honorering en kosten zoals bedoeld in artikel 7, lid 7.1 van deze algemene voorwaarden, de BTW en het eventuele nog door opdrachtgever verschuldigde als bedoeld in artikel 7, lid 7.2 van deze algemene voorwaarden.

8.3. Een uitkering van de planschadevergoeding of nadeelcompensatie door de schadevergoedingplichtige rechtstreeks aan opdrachtgever dient terstond aan opdrachtnemer te worden gemeld. De aan opdrachtnemer toekomende honorering zoals bedoeld in artikel 7, lid 7.1 van deze algemene voorwaarden, de BTW en het eventuele nog door opdrachtgever verschuldigde als bedoeld in artikel 7, lid 7.2 van deze algemene voorwaarden, zijn onmiddellijk opeisbaar.

8.4. Betalingen door opdrachtgever van voorschotnota’s, tussentijdse declaraties en einddeclaraties dienen zonder inhouding, korting of verrekening plaats te vinden.

8.5. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de opdrachtgever over het declaratiebedrag de wettelijke (handels-)rente verschuldigd. Ook kan opdrachtnemer de werkzaamheden voor opdrachtgever opschorten; in dat geval is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden. Indien betaling van de declaratie ook na aanmaning uitblijft, zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van vijftien procent van het declaratiebedrag met een minimum van € 100,–.

8.6. Opdrachtgever mag zijn betalingsverplichtingen niet opschorten.

8.7. Het door opdrachtgever verschuldigde is direct opeisbaar indien er sprake is van:
– (dreigende) surséance van betaling;
– (dreigend) faillissement;
– (dreigende) liquidatie van Opdrachtgever.
Opdrachtnemer kan in zulk een geval zekerheden en/of betaling in natura verlangen. Opdrachtgever is gehouden hieraan te voldoen op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 9 Uitvoering van de overeenkomst

9.1. Een door opdrachtnemer aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en uitdrukkelijk niet tot een resultaatsverbintenis. Opdrachtnemer geeft geen garantie dat de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer resulteert in het daadwerkelijk verkrijgen van een planschadevergoeding of nadeelcompensatie. Het einde van de overeenkomst is niet afhankelijk van het behalen van een bepaald resultaat.

9.2. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer tijdig te voorzien van de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Onder deze gegevens zijn begrepen de gegevens die opdrachtnemer schriftelijk dan wel mondeling van opdrachtgever opvraagt en/of waarvan opdrachtgever begrijpt of behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

9.3. Bij niet tijdige overlegging van de benodigde gegevens door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Verder is opdrachtnemer gerechtigd de extra kosten die voortvloeien uit of samenhangen met de vertraging volledig door te berekenen.

9.4. Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor niet elk rechtsmiddel uit te putten. Dit betekent onder andere dat opdrachtnemer niet gehouden is bezwaar te maken tegen (de hoogte van) een toegekende dan wel een geweigerde planschadevergoeding of nadeelcompensatie. Ook is opdrachtnemer niet gehouden beroep of hoger beroep in te stellen.

Artikel 10 Gebruik van communicatiemiddelen

10.1. De algemene voorwaarden voor het gebruik van de website(s) van opdrachtnemer maken integraal deel uit van de algemene voorwaarden.

10.2. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor een geheel achterwege gebleven, niet tijdige, onjuiste en/of onvolledige overbrenging van de inhoud van een bericht dat is verzonden door opdrachtnemer dan wel de gebruiker door middel van enig (elektronisch) communicatiemiddel en/of communicatiesysteem, zoals per post, e-mail of fax.

10.3.Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak dan ook en in welke vorm dan ook, die ontstaat door het gebruik, op welke wijze en in welke vorm dan ook, van enig (elektronisch) communicatiemiddel en/of communicatiesysteem.

10.4. De gebruiker van enig (elektronisch) communicatiemiddel en/of communicatiesysteem is zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen schade, door welke oorzaak en in welke vorm dan ook, die mogelijkerwijs door het gebruik van enig communicatiemiddel kan ontstaan.

Artikel 11 Opzegging en voortijdige beëindiging

11.1. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kunnen de overeenkomst beëindigen door middel van opzegging voordat is beslist over een door opdrachtnemer namens opdrachtgever aangespannen verzoek-, bezwaar- of beroepsprocedure, of voordat in een schadevergoedingsprocedure een planschadevergoeding of een nadeelcompensatie is toegekend. Een opzegging dient schriftelijk te geschieden.

11.2. Indien de overeenkomst eindigt voordat over een ingediend verzoek, bezwaar of beroep is beslist, of voordat een planschadevergoeding of nadeelcompensatie is toegekend, heeft opdrachtnemer recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium als bedoeld in artikel 7 lid 7.1. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, het voordeel dat opdrachtgever daarvan heeft, en reden waarom de overeenkomst is beëindigd.

11.3. In het in lid 11.1 van dit artikel bedoelde geval heeft opdrachtnemer slechts recht op het volle honorarium, indien het einde van de overeenkomst aan opdrachtgever is toe te rekenen en de betaling van het volle honorarium, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is. Op het bedrag van het honorarium worden de besparingen die voor opdrachtnemer uit de voortijdige beëindiging voortvloeien in mindering gebracht.

11.4. Bij een opzegging als bedoeld in lid 11.1 van dit artikel, door opdrachtgever dan wel opdrachtnemer, is opdrachtnemer gerechtigd betaling te vorderen van door opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de overeenkomst gemaakte dan wel te maken kosten, als bedoeld in artikel 7, lid 7.2 van deze algemene voorwaarden, die voortvloeien uit (een) (rechts)handeling(en) die reeds voor het moment van beëindiging verricht was/waren.

Artikel 12 Reclame

12.1. Een reclame tegen enige werkzaamheid dient schriftelijk binnen 14 dagen na het verrichten van de werkzaamheid aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, tenzij opdrachtgever aantoont het gebrek redelijkerwijs niet eerder te kunnen hebben ontdekken. Indien opdrachtgever zulks aantoont dient een reclame schriftelijk binnen 14 dagen na ontdekking aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

12.2. Een reclame tegen enige declaratie dient schriftelijk binnen 14 dagen na verzending van de declaratie aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

12.3. Een niet tijdig ingestelde reclame heeft verval van alle rechten met betrekking tot de reclame tot gevolg.

Artikel 13 Overmacht

13.1. Bij overmacht is opdrachtnemer gerechtigd tot:
– opschorting van de uitvoering van de overeenkomst;
– het zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen van de overeenkomst.

13.2. Opdrachtnemer is in de in lid 13.1 bedoelde gevallen op geen enkele wijze schadevergoeding, rente of enige boete verschuldigd.

13.3. Onder overmacht worden alle omstandigheden begrepen die het voor opdrachtnemer tijdelijk dan wel blijvend onmogelijk maken om aan de op opdrachtnemer rustende verplichtingen te voldoen.

13.4. Bij een gehele of gedeeltelijke beëindiging als bedoeld in lid 13.1 van dit artikel, is opdrachtnemer gerechtigd betaling te vorderen van door opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de overeenkomst gemaakte dan wel te maken kosten die voortvloeien uit (een) rechts)handeling(en) die reeds voor het moment van beëindiging verricht was/waren.

Artikel 14 Intellectuele eigendom

14.1. De auteursrechten op de door opdrachtnemer voortgebrachte verzoekschriften, (pleit)notities en andere (mondelinge) voortbrengselen van de geest blijven in eigendom van opdrachtnemer.

14.2. Het is opdrachtgever niet toegestaan de in lid 14.1 van dit artikel bedoelde voortbrengselen van de geest te (doen) verveelvoudigen en/of (doen) verspreiden en/of (doen) openbaren en/of anderszins te (doen) verstrekken en/of (doen) exploiteren, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

14.3. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.500,– per gebeurtenis verschuldigd indien opdrachtgever in strijd handelt met het in lid 14.2 van dit artikel bepaalde. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade meer bedraagt dan het boetebedrag.

Artikel 15 Partiële nietigheid en conversie

15.1. Bij ongeldigheid wegens strijd met de wet of openbare orde of niet toepasselijkheid van enige bepaling van de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst voor het overige van kracht.

15.2. Indien op enige bepaling van de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst geen beroep kan worden gedaan wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid of wegens het onredelijk bezwarend karakter daarvan, dan wordt aan bedoelde bepaling een betekenis toegekend die de inhoud en strekking van bedoelde bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 16 Overige onderwerpen

16.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2. Geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbank van Den Haag, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere rechter in Nederland aanwijzen. In zulk een geval is die andere rechter bevoegd.

Deze algemene voorwaarden kunt u ook op aanvraag toegezonden krijgen.