Deze website www.ldconsult.nl  is met de vereiste zorg samengesteld en de hierop gepubliceerde informatie wordt ook zo nauwgezet mogelijk up to date gehouden. Desondanks is het mogelijk dat externe informatie op enig moment onvolledig of onjuist is. Ook kunnen eventuele wijzigingen in de informatie te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van LD-Consult (ook niet via een eigen netwerk).

Ik kan er niet voor instaan dat de informatie op www.ldconsult.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid van een bepaald doel of anderszins.

Ik sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.ldconsult.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.ldconsult.nl te kunnen raadplegen. Ik ben ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.