Simon Langerveld

Ingenieur met technisch-juridische specialismen: ruimtelijke ordening en schadevergoeding

Mijn opleiding in Delft tot geodetisch ingenieur omvatte technische onderdelen als remote sensing, landinrichting en waterbeheer, maar ook administratie van grondeigendom (kadaster) en alle juridische zaken waarmee agrarische grondeigenaren in aanraking (kunnen) komen. Dit ‘agrarisch recht’ omvatte grote delen van zowel publiekrecht (onder andere omgevingsrecht, onteigeningsrecht en landinrichting) als privaatrecht (contractenrecht, (erf)pacht, (ver)huur, personen- en familierecht).

Voor een meer volledig overzicht van mijn opleiding, werkervaring en overige activiteiten verwijs ik naar mijn LinkedIn profiel (klik op de link rechtsonder op elke pagina).

Profiel / CV

Mijn specialiteit is het analyseren van ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen om de gevolgen daarvan voor woon- en leefklimaat en/of bedrijfsvoering in beeld te krijgen. Ook heb ik veel ervaring met het vergelijken van bestemmingsplannen om vast te stellen of er mogelijk sprake is van planschade of van een recht op nadeelcompensatie.

Mijn werkervaring heb ik vooral opgedaan bij de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (de StAB – www.stab.nl) en bij haar rechtsvoorganger. Mijn technische specialisaties binnen de ruimtelijke ordening waren landbouw en landinrichting, milieuzonering, ontgrondingen, bodem en grondwater en schadevergoeding.

Sinds mijn vertrek bij de StAB wegens pensionering ben ik nog in deeltijd als zelfstandig adviseur werkzaam. Tot nu toe heb ik een aantal procedures over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en planschade gevoerd. Ook heb ik enkele vooronderzoeken uitgevoerd om voor cliënten de kans op succes van een dergelijke procedure in te schatten.

Een voor cliënten positieve uitkomst van een beroepsprocedure is niet altijd direct gekoppeld aan een concrete rechterlijke uitspraak. In enkele gevallen is namelijk tijdens de procedure – soms ook onder invloed van een schorsingsuitspraak – met de tegenpartij een akkoord bereikt waarbij de bezwaren geheel of grotendeels zijn ondervangen en een kostenvergoeding is uitgekeerd, waarna het beroep kon worden ingetrokken.

De wel gepubliceerde uitspraken hebben dan ook veelal betrekking op door cliënten dermate zwaarwegend geachte kwesties dat de betreffende beroepsprocedures zijn doorgezet om een principiële einduitspraak te verkrijgen.