Ruimtelijke ordening kan voor u ingrijpende gevolgen hebben. Hieronder enkele voorbeelden hoe u hier als burger mee in aanraking kunt komen. In de praktijk zijn er uiteraard veel vergelijkbare situaties mogelijk.

Bestemmingsplan voor uw perceel of omliggend terrein

Als de gemeente een bestemmingsplan opstelt voor bijvoorbeeld een nieuw sportcomplex of een nieuw bedrijfsterrein bij u in de buurt, kan dit u onrust en onzekerheid geven. Als het gaat om uw eigen perceel, is de vraag wat zo’n plan hier wel of niet toestaat.

Mijn vooronderzoek kan voor u inzichtelijk maken welke veranderingen een bestemmingsplan mogelijk maakt en welke gevolgen u hiervan kunt verwachten, bijvoorbeeld voor uw woonsituatie en de waarde van uw woning. Ook kan zo’n vooronderzoek aangeven aan welke regels het nieuwe bedrijf dan wel uzelf zich moeten houden en wat de consequenties (kunnen) zijn als dit niet gebeurt.

Met de uitkomst van dit vooronderzoek kunt u ook concrete doelen stellen waarop u zich kunt richten bij overleg met de gemeente. Het kan dan gaan om zaken als aanpassing van het bestemmingsplan of het nemen van overlast beperkende maatregelen.

Wat kan ik voor u doen?

Tegen een vast tarief kan ik voor u een vooronderzoek doen (in de fase vóór een inspraakronde of bezwarenprocedure) en het resultaat toelichten voor uw situatie (zie Tarieven).

U weet dan waar u staat en waarover u concreet met de gemeente kunt overleggen.

U heeft dan ook helder wat uw kansen zijn in een bezwaren- of beroepsprocedure als dit overleg u te weinig oplevert of de gemeente uw bezwaren formeel afwijst.