Denkt u dat u recht heeft op een planschade vergoeding van de gemeente?

Waardedaling en/of verlies van inkomsten als gevolg van een bestemmingsplan

Voorbeeld 1: er komt een nieuwe rondweg op enige afstand van uw horecabedrijf, waardoor dit niet meer aan een doorgaande route ligt. U ziet na openstelling van de weg uw omzet significant dalen. U vermoedt dat dit komt doordat het aantal passanten is verminderd en uw bedrijf niet langer op een zichtlocatie ligt. Is dit het geval? Zo ja, is deze omzetdaling permanent en is dan ook uw bedrijf minder waard geworden?

Voorbeeld 2: voor uw bedrijfsterrein is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. De regels in dat plan werpen belemmeringen op; daardoor moet u uw bedrijfsvoering aanpassen, als gevolg waarvan uw bedrijfswinst daalt.

De uitkomst van mijn vooronderzoek kan voor u inzichtelijk maken of sprake is van een permanent negatief bedrijfsperspectief, of dit consequenties heeft voor uw inkomenssituatie en voor de waarde van uw bedrijf en of hier sprake is van planschade.

Uit dit vooronderzoek kan ook blijken of, als het nadeel geen planschade is, toch sprake is van een vorm van schade die voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt (nadeelcompensatie).

Wat kan ik voor u doen?

Tegen een vast tarief kan ik met een vooronderzoek (vóór een schade – of beroepsprocedure) voor u nagaan of er mogelijk sprake is van planschade en, zo ja, of u recht hebt op vergoeding van die schade door de overheid (zie zakelijke tarieven).

Vaak kan ik u ook een globale indicatie geven van de orde van grootte van deze planschade. Een nauwkeurige taxatie van de schade door een deskundige planschade taxateur is in deze vooronderzoek fase nog niet nodig.

Als er geen sprake is van planschade, kan het toch zijn dat de schade die u lijdt (of naar verwachting nog zult lijden) het gevolg is van de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid of taak door een bestuursorgaan. Voor deze schade kunt u onder bepaalde voorwaarden een gedeeltelijke vergoeding krijgen. Over deze nadeelcompensatie kan ik u in dit vooronderzoek eveneens informeren.